Zeeland Seaports

Zeeland Seaports is de havenautoriteit van de havens van Terneuzen en Vlissingen. Het totale havengebied strekt zich uit op grondgebied van de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Deze gemeenten en de provincie Zeeland zijn de aandeelhouders in de gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports.

Zeeland Seaports speelt een essentiële rol in de Zeeuwse havens. Zij draagt als havenautoriteit niet alleen zorg voor de veiligheid van de havens, maar ook is zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de Zeeuwse havens.

Zeeland Seaports heeft tot taak het aanleggen, het beheren en het onderhouden van de natte en droge infrastructuur. Zij is bevoegd terreinen aan te kopen en uit te geven en dienaangaande met gegadigden contracten af te sluiten. Verder is zij bevoegd havengelden te innen en verordeningen vast te stellen.

Doelstelling
Zeeland Seaports heeft een sociaal-economische doelstelling. Als publiekrechtelijke organisatie heeft zij het doel om door middel van het ontwikkelen en exploiteren van de havens van Terneuzen en Vlissingen, welvaart te genereren in de regio.

Het ontwikkelen en exploiteren van de havens wordt nagestreefd door het accommoderen van nieuwe en het faciliteren van reeds gevestigde haven- en industriebedrijven. Zeeland Seaports ontwikkelt en beheert hiervoor vele vormen van infrastructuur: havenbekkens, kades, wegen, spoorwegen, buisleidingen, (tele)communicatiemiddelen, glasvezelnetwerken, utiliteitsaansluitingen, etc. Daarnaast levert het havenschap een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van investeringsplannen.


Adresgegevens

Zeeland Seaports

Schelpenpad 2

4531 PD Terneuzen

T: +31 (0)115 64 74 00

F: +31 (0)115 64 75 00