Bedrijfsleven schaart zich achter Dryport Emmen-Coevorden door oprichting coöperatie

Bron: Dryport Emmen-Coevorden

Donderdag, 27 september 2012

Bedrijfsleven schaart zich achter Dryport Emmen-Coevorden door oprichting coöperatie

Het project Dryport Emmen-Coevorden gaat een nieuwe fase in. Een tiental logistieke geörentieerde bedrijven heeft zich achter het project geschaard door de oprichting van een coöperatie onder de naam Business Association Dryport Emmen-Coevorden. In het actieplan ‘En nu van wal’, dat door de colleges van Emmen en Coevorden is vastgesteld, is beschreven hoe de overheid en het bedrijfsleven samen een dryport in de regio Emmen-Coevorden kunnen ontwikkelen.

Nu de ondernemers zich achter het Dryport-initiatief hebben geschaard willen de partijen hun acties richten op het maken van afspraken met de zeehavens en de ministeries, het aantrekken van logistieke bedrijvigheid en het verbeteren van de infrastructuur voor de aan- en afvoer van goederen. Ook willen de oprichters de komende maanden meer bedrijven voor de dryport-coöperatie werven.

Dankzij de beschikbare ruimte voor nieuwe bedrijfsvestigingen en de goede verbindingen over weg en spoor is de regio Emmen-Coevorden volgens de dryport-partners geschikt om grote goederenstromen uit de zeehavens, bedoeld voor Noord- en Oost-Europese bestemmingen te verwerken en verder te distribueren. De havens hebben dringend behoefte aan dergelijke logistieke knooppunten in het achterland omdat ze, ondanks de aanleg van Maasvlakte II, met ruimtegebrek en overvolle wegen kampen. Met name voor Rotterdam, Europa’s grootste zeehaven, is dit een ernstige belemmering om de groeiende containerstromen uit Azië te kunnen verwerken. Het havenbedrijf van de Maasstad verwacht de komende jaren, tot 2020, zelfs een verdubbeling van het aantal containers.

Dryport Emmen-Coevorden
De gemeenten Emmen en Coevorden en de provincie Drenthe hebben in de afgelopen vier jaren succesvol samengewerkt in het project Dryport Emmen-Coevorden. De nadruk lag daarbij op studie en onderzoek. Het principe van het dryport-concept is dat containers direct vanaf de zeeschepen via spoor en binnenvaart naar logistieke achterlandregio’s worden vervoerd, waar vervolgens de verdere afhandelingen zoals veiligheidscontroles, assemblages en distributies worden gedaan. Vervoer via spoor betekent vermindering van het steeds meer vastlopende wegtransport. De tussen rijk en havens gemaakte afspraken voor duurzaam transport betekenen voor het spoor dat er in 2020 minstens vier keer zo veel ladingaanbod zal zijn. Hiervoor is, naast de Betuwelijn, extra capaciteit op de oost-west-lijnen nodig. De spoorverbinding via Zwolle en de regio Coevorden-Emmen kan hiervoor een oplossing bieden.

Op de kaart
Inmiddels is de haalbaarheid van een dryport in de regio aangetoond. De regio Emmen-Coevorden staat bij relevante partijen (w.o. de haven-bedrijven van Rotterdam en Amsterdam, de brancheorganisaties en de ministeries) ‘op de kaart’. Ook de samenwerking met belanghebbende, grotere bedrijven in de regio, nu verenigd in de Coöperatie Dryport Emmen-Coevorden i.o. getuigt daarvan. Het overleg met relevante Duitse instanties is in gang gezet. Dit heeft o.m. geleid tot de formele erkenning van het gehele Europark als ‘GüterVerkehrsZentrum’. Dit is het Duitse predicaat voor belangrijke logistieke centra.

Volgende stap
Nu de basis is gelegd, moet de volgende stap gezet worden om te kunnen oogsten, aldus de samenwerkende partners en de verenigde ondernemers. Het voornemen is gezamenlijk te lobbyen en logistieke bedrijvigheid aan te trekken. Hiervoor wil men de externe kwartiermaker, de heer Rob Spierings, die in de afgelopen anderhalf jaar voor het Dryport-project heeft gewerkt, blijven inzetten.
Belangrijk is dat Emmen-Coevorden formeel een positie krijgt in het beleid van het rijk en de EU, die de komende twee jaar belangrijke beslissingen zullen nemen om de groeiende maritieme goederenstromen en de verdere verschuiving van het nationale en Europese transport naar spoor en binnenvaart te ontwikkelen. In de lobby naar Den Haag en Brussel gaan Emmen en Coevorden samenwerken met andere dryports zoals Venlo en de blueports Twente, Meppel en Arnhem Nijmegen.
De samenwerkende partijen hebben hiervoor tijdens het succesvolle dryportcongres, 16 februari j.l. in Emmen, het zogenaamde GOLD-convenant ondertekend.

Subsidie
Tot juli jongstleden werd het project Dryport Emmen-Coevorden gesubsidieerd uit het Europese fonds Interreg IVb. Door nu gezamenlijk € 113.500 als co-financiering beschikbaar te stellen uit het budget van de Drentse Zuidas, ontvangt Dryport € 170.000 uit het Interreg Ivb-project Green Corridor. Met dit geld kunnen lobby-activteiten worden ontwikkeld waarmee de logistieke positie, infrastructuur en voorzieningen van de regio Emmen-Coevorden in nationaal, Europees en interregionaal verband versterkt worden.