EVO staat achter intensieve controle op spoorwegemplacementen

Dinsdag, 1 februari 2011

EVO vindt het een goede zaak dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat de komende drie maanden extra inspecties gaat uitvoeren op het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.

De verladersorganisatie grijpt deze aankondiging van de Inspectie wel aan om kritische kanttekeningen te plaatsen bij de door het kabinet aangekondigde 'inspectievakantie'. EVO juicht deze in het algemeen toe, maar vindt dat de inspectievakantie niet kan gelden voor het toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat is uit het incident bij Kijfhoek wel gebleken. Ook wil EVO niet dat er verder bezuinigd wordt op de inspectie bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. De organisatie vreest dat dit ten koste gaat van zowel capaciteit als kennis.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Veiligheid is zeker in deze sector van cruciaal belang en is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen; verladers, vervoerders én overheid, zo stelt EVO. De partners in de logistieke keten en de inspectiediensten hebben ieder hun eigen specifieke rol in het waarborgen van de veiligheid op het spoor. Kennis van wet- en regelgeving binnen de sector zelf en goede controle op de naleving van wetgeving door de overheid zijn hierbij essentieel.

Belang van extra controles
Hoewel het volgens de verladersorganisatie in Nederland over het algemeen goed gesteld is met de veiligheid op het spoor, kan het altijd nog beter. Daarom is het goed dat de Inspectie de komende tijd op spoorwegemplacementen specifiek controleert op de juiste documentatie bij treinen, etikettering en kenmerking van wagons met gevaarlijke stoffen. Hulpdiensten hebben dan snel een volledig inzicht in aanwezige stoffen. Hierdoor kunnen zij in geval van calamiteiten de juiste bestrijdingsmiddelen inzetten en juiste hulpverlening bieden aan slachtoffers.

Meer en beter inzicht in containerlading
Om een snelle en adequate informatieverstrekking mogelijk te maken, is er binnen de spoorsector al een digitaliseringsslag gemaakt. Wel zal hier volgens EVO de komende tijd nog hard aan gewerkt moeten worden. Ook de binnenvaartsector verkent mogelijkheden om ladinginformatie sneller en digitaal aan te kunnen leveren. EVO participeert zelf in een project, waarin onderzocht wordt hoe men meer en beter inzicht kan krijgen in de lading van containers met gevaarlijke stoffen op binnenvaartschepen tussen Rotterdam en Antwerpen.