Succesvolle samenwerking EVO en provincie Noord-Brabant

Maandag, 6 december 2010

EVO-directeur Dick van de Broek Humphreij heeft vandaag aan gedeputeerde Yves de Boer het eindrapport met de resultaten overhandigd van het project Emissiereductie Brabant. Verladersorganisatie EVO en de Provincie Noord-Brabant hebben hiermee het eerste traject succesvol afgesloten.

Het rapport geeft het onderzoek weer van de emissies van logistieke activiteiten onder twintig Brabantse bedrijven. Deze zijn in kaart gebracht tezamen met de mogelijkheden om deze emissies te reduceren. Het project is een onderdeel van de Strategische Visie Goederenvervoer Brabant om een goede balans te vinden tussen de economische groei enerzijds en bereikbaarheid, leefbaarheid en milieu anderzijds. De provincie Noord-Brabant voert deze visie uit samen met partners uit het bedrijfsleven, de Brabantse kenniscentra en andere overheden.

Grote besparingen
De belangrijkste conclusie van het rapport is dat er enorme besparingen te realiseren zijn. Niet alleen in emissies, maar ook in geld en brandstofverbruik. Het doorvoeren van verbeteringen reduceert het aantal transportkilometers met meer dan 10 miljoen. Dat staat gelijk aan 12,5%. Brandstofverbruik wordt verminderd met meer dan 2 miljoen liter. Dat staat gelijk aan 11,1%. De emissiereductie is voor de luchtvervuilende emissie als NOx (20%) en fijnstof (15%) relatief gezien het grootst. In geld uitgedrukt leveren de maatregelen zelfs een kostenbesparing van bijna 2 miljoen euro op. Dit is gemiddeld tussen de 7 en 10% van de totale transportkosten.

De verbetermaatregelen
Emissiereductie kan voor logistieke activiteiten op verschillende manieren worden bereikt. De verbetermaatregelen die het meest effect sorteren, zijn:

·         toepassing van modal shift (de verplaatsing van goederenstromen van de weg naar water of spoor)

·         rijden op aardgas

·         inzet van ecocombi’s

·         gebruik van ritplanningssystemen

·         aanpassing van de distributiestructuur

·         samenwerking met vervoerders, leveranciers, afnemers en collega-verladers

Verbetermaatregelen die minder effect hebben, maar wel makkelijker implementeerbaar zijn:

·         een rijstijltraining voor chauffeurs

·         registratie

·         monitoring van brandstofverbruik en regelmatige controle van bandenspanning

Aanbieding eindrapport
“Brabant versterkt en ondescheidt zich als economische topregio. Optimale bereikbaarheid, een slagvaardig bedrijfsleven en een hoog kennisniveau zijn naast schoner, slimmer en efficiënter goederenvervoer belangrijke pijlers. Het onderzoek sluit naadloos aan op deze ambitie van de provincie. Nu de positieve resultaten bekend zijn, zal de provincie deze bedrijven perfect kunnen gebruiken als ‘ambassadeurs’ om ook andere Brabantse bedrijven te enthousiasmeren om met emissiereductie aan de slag te gaan,” aldus gedeputeerde De Boer.

Dick van den Broek Humphreij vult aan: “De bedrijven moeten het doorvoeren van de voorgestelde verbeteringen natuurlijk zelf doen, maar er is ook een belangrijke taak weggelegd voor de overheid om dat makkelijker te maken en bedrijven een handje te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door een goede ontsluiting, de aanleg of financiering van een laad- of loswal en een snellere afwikkeling van vergunningen. Maar denk ook aan een proactieve rol bij het zoeken naar andere bedrijven in dezelfde regio om zo schaalgrootte te creëren, het uitbouwen van een netwerk, het beschikbaar stellen van kennis en middelen aan geïnteresseerde bedrijven.”