Transportsector kiest voor Europese samenwerking

Bron: KNV

Dinsdag, 21 juni 2016

Transportsector kiest voor Europese samenwerking

De belangstelling voor de TEN-T Dagen, die momenteel plaatsvinden in de Van Nellefabriek in Rotterdam, was met ruim 2500 inschrijvingen nooit eerder zo massaal. Politici en deskundigen komen deze week in de havenstad bijeen om te werken aan de ontwikkeling van het Europese transportnetwerk. Vier eurocommissarissen, tien Europese ministers, leden van het Europees parlement en de Europese commissie, TEN-T coördinatoren en vertegenwoordigers van de Europese investeringsbank nemen deel aan de grensoverschrijdende conferentie. 

Het Trans-Europese Netwerk voor Transport (TEN-T) is een gezamenlijk netwerk, dat nationale vervoersnetwerken voor goederentransport en passagiersvervoer op het land, in de lucht en over water met elkaar verbindt. Op dit moment is er sprake van groeiende vervoersvolumes. Vervoer dat bovendien plaatsvindt over steeds langere afstanden. De behoefte aan een efficiënt transportnetwerk op Europees niveau groeit. Naast het verbinden van bestaande netwerken, stelt de Europese commissie in haar TEN-T doelstellingen ook de vergroening van mobiliteit centraal.

Rail Freight Corridors
Speciale aandacht is er voor de Europese Rail Freight Corridors (RFC’s). Onder het Nederlandse EU voorzitterschap kwam een declaratie tot stand van de Europese transportministers, die een nieuw momentum geeft aan de samenwerking bij het vervoer van goederen per spoor. De politieke overeenstemming gaat vergezeld van een uitgebreide verklaring van de gehele Europese spoorsector, met daarin gedetailleerde afspraken over te ondernemen acties. De sector gaat met haar toezeggingen een stap verder dan wat er in de Europese regelgeving wordt voorgeschreven.

Zo kwamen de spoororganisaties bijvoorbeeld overeen om informatie over verwachte aankomsttijden van treinen te gaan verstrekken; om dienstregelingen inclusief onderhoudswerkzaamheden op grensoverschrijdende routes op elkaar af te stemmen en om maatregelen te nemen voor zowel de beperking van geluidshinder, als voor de invoering van het Europese Rail Traffic Management Systeem (ERTMS). Opmerkelijk in de minsteriele verklaring is de nauwere afstemming tussen het Europese TEN-T netwerk, de Rail Freight Corridors en het werk aan ERTMS. Het werk aan de corridors kan hierdoor aanspraak maken op financiële ondersteuning vanuit CEF (Connecting Europe Facility), een financieel instrument van de EU voor transport en vervoer. De derde uitvraag voor het CEF programma zal binnenkort door de Europese commissie worden georganiseerd.

Nederlandse belangen
Voor Nederland zijn de Rail Freight Corridors van groot belang. Nederland is verbonden met drie corridors, te weten Rhine-Alpine (1), North Sea-Mediterranean (2) en North Sea-Baltic Sea (8). Onlangs is de Zwitserse Gotthard-tunnel geopend, als zijnde onderdeel van Corridor Rhine-Alpine (1). Daarmee wordt het rijden met langere treinen (tot 750 meter) mogelijk in Zwitserland en Nederland. Via de Rail Freight Corridors spant KNV zich er samen met de Nederlandse overheid voor in, om het rijden met langere treinen ook door Duitsland mogelijk te maken. Dit zal de kosten voor spoorvervoer met circa 15% doen dalen en bovenal de concurrentiepositie van Nederlandse havens versterken.

KNV directeur Ad Toet: “Nederland heeft het Europese TEN-T en RFC programma hard nodig. Het zijn de middelen bij uitstek om invloed uit te oefenen op de versterking van de transportinfrastructuur vanuit en naar Nederland”.