Vanaf 2022 rijden goederentreinen van 740 meter over de Brabantroute

Bron: ProRail

Donderdag, 11 januari 2018

Vanaf 2022 rijden goederentreinen van 740 meter over de Brabantroute

Net zoals in voorgaande jaren draagt ProRail ook in 2018 bij aan de verbetering van de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer. Dit maakt de inframanager bekend in het Beheerplan 2018. ProRail werkt hiervoor in vier thema’s:

Leadtime versnellen

Maatregelen om de leadtimes van treinomlopen (roundtrip) te verkorten. Aandacht ligt daarbij vooral op de processen in havengebieden. Met name de interface tussen logistieke processen in de haven en het achterlandvervoer heeft daarbij de aandacht. Daarbij werkt ProRail samen met vele stakeholders zoals spoorvervoerders, verladers, terminals, operators, havenbedrijven en eigenaren van spooraansluitingen. In dat verband zal ProRail de logistieke maatregelen uit het project LEAN Waalhaven – waarbij planningen van ProRail en de terminal worden afgestemd - in 2018 voortzetten en mogelijk uitbreiden naar andere locaties.

Het spoor klaarmaken voor treinen van 740 meter

Het streven is om in 2022 de Brabantroute geschikt te hebben voor treinen van 740 meter. Dit houdt nauw verband met het Europese doel om in 2030 op alle Rail Freight Corridors (de verbinding tussen Nederland en het Europees achterland), te weten Rhine Alpine, North Sea Baltic en North Sea Mediterranean) inclusief omleidingsroutes treinen van deze lengte te laten rijden.

Betrouwbaarheid en transparantie vergroten

Uitvoering conform planning is ook voor het goederenvervoer van groot belang. Een belangrijke randvoorwaarde voor ongehinderd goederenvervoer is betrouwbare infrastructuur. Wanneer er sprake is van geplande of ongeplande verstoringen is het van belang dat er voldoende goede omleidingsroutes aangeboden worden binnen de normenkaders op het gebied van geluid, trillingen en gevaarlijke stoffen. De communicatie vooraf met spoorvervoerders en verladers over werkzaamheden en alternatieven, speelt daarbij een belangrijke rol.

Efficiënte overlegstructuur met marktpartijen

Op veel dossiers, die dikwijls ook onderling aan elkaar gerelateerd zijn, vindt overleg met partijen in de sector plaats. Het is in ieders belang dat er een efficiënte overlegstructuur bestaat waar onderlinge afstemming op strategisch, tactisch en operationeel niveau kan plaatsvinden. In samenwerking met partners uit de sector richt ProRail dit overleg in.

De vier thema’s zijn ook onderdeel van het samenwerkingsprogramma met Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam en zijn ingebed in de dagelijkse werkzaamheden. ProRail evalueert samen met partners de activiteiten/maatregelen die nog niet voldoende bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie.