Spoorgoederentafel

In de Uitvoeringsagenda van de Lange Termijn Spooragenda staat dat er structureel een centrale goederenvervoertafel wordt ingericht. Door de directie Openbaar Vervoer & Spoor (OVS) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is een plan van aanpak opgesteld waarin uiteen wort gezet hoe de spoorgoederentafel vanuit OVS zal worden vormgegeven, welke werkwijze zal worden gevolgd en hoe de spoorgoederentafel past in het geheel van OV- en spoortafels.

Doel spoorgoederentafel
De sector heeft haar plannen voor een groot deel weergegeven in het Aanvalsplan Spoorgoederenvervoer, opgesteld door KNV, Keyrail, EVO, de havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam en ProRail. Om het spoorgoederenvervoer de nodige positie op het spoorwegnet te geven, zal de sector gaan samenwerken aan een operationeel concept voor spoorgoederenvervoer voor de periode 2015-2023. Hierin wordt meegenomen:

• Hoe met de werkzaamheden voor het 3e spoor in Duitsland wordt omgegaan;
• Het raakvlak met het operationeel spoorconcept voor het reizigersvervoer;
• Hoe met het operationeel spoorconcept in buurlanden wordt omgegaan (dit om te voorkomen dat treinen bij de grens oponthoud hebben);
• Hoe met beperkingen vanuit de omgeving wordt omgegaan (leefbaarheid, veiligheid).

Deze tafel monitort de acties uit de Uitvoeringsagenda van de LTSA, de acties uit het Aanvalsplan, de besluitvorming over VES en de afstemming over het omleidingsplan van het derde spoor.

Wat wordt er in hoofdlijnen besproken? Wat zijn de main topics?
Er zijn in de agenda van de spoorgoederentafel verschillende categorieën agendapunten mogelijk:

 • Strategische agendapunten; strategische agenda per landsdeel en ‘Netwerkkaart Nederland’. Voor de spoorgoederentafel ook de Uitvoeringsagenda van de LTSA.
 • Vaste agendapunten. In elk geval komen aan de orde:
  • Operationeel spoorconcept spoorgoederenvervoer
  • Herijking
  • Geïntegreerde aanpak
  • Internationale ontwikkelingen.
 • Agendapunten geëscaleerd vanuit de landsdelige tafels. Per definitie zijn dit die punten die niet geïsoleerd aan één tafel kunnen worden besloten. Daarnaast kunnen partijen tijdens de spoorgoederentafel beslissen een punt voor te leggen aan de landelijke OV & spoortafel. De secretaris van IenM heeft een rol om deze punten zo vroeg mogelijk te signaleren en voor te bereiden.
 • Agendapunten geëscaleerd vanuit andere overleggremia: IenM gaat ruim voorafgaand aan de landelijke tafel met de aanspreekpunten van de aangewezen gremia in gesprek over de agendapunten die moeten worden geëscaleerd. 
 • Actualiteiten, die in het vooroverleg zijn voorbereid.
 • Communicatie en publiciteit met afspraken over terugkoppeling, etc.

Voor wie is het bedoeld?
De spoorgoederentafel is bedoeld voor sectorpartijen, havenbedrijven, verladers, vervoerders, railoperators , IenM en waar nodig regionale vervoerders.

Organisatie/ secretariaat
Het secretariaat van de spoorgoederentafel wordt gevoerd door het Programma Spoorgoederenvervoer bij de Directie Openbaar Vervoer en Spoor van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het secretariaat inventariseert de agendapunten en zorgt voor een tijdige verspreiding van de agenda en de stukken aan de deelnemers van de spoorgoederentafel. Het secretariaat verzorgt de locatie en het tijdstip van de spoogoederentafel.