Stel uw vraag
Geplaatst op 24-01-2005

Havens zetten in op spoor en binnenvaart

NEA baseerde de stelling op een eigen rapport over de maritieme goederenstromen in de Hamburg ­Le Havre range, dat bij nadere be­studering minder dramatisch is dan de opsteller doet vermoeden. NEA heeft onderzocht hoe de ver­keersstromen en de bereikbaar­heid van het achterland zich ont­wikkelen tot 2010, gemeten vanaf 2002. Inderdaad blijkt daaruit dat de congestie die in Nederland al ernstig is, verder zal toenemen. Duitsland, België en Frankrijk scoorden in 2002 beter, en zullen dat acht jaar later weer doen.

Sterker nog, de situatie zalin Neder­land zijn verslechterd, terwijl de andere landen het tegen die tijd iets beter doen. A1 valt op dat er in Duitsland sprake zal zijn van een sterke toename van het aantal we­gen met beperkte congestie, niet ver boven het niveau van Neder­land. Ook als daarbij wordt aange­tekend dat er alleen gekeken is naar de wegen binnen een straal van 150 kilometer van de havens, en dat het aandeel gecongesteerde wegen minder dan 20 procent be­draagt (in de andere landen min­der dan 20 procent), is dat slecht nieuws. Maar er is ook een andere kant: de trend om tol te heffen op het hoofdwegennet zal zich doorzet­ten, aldus NEA. Daardoor wordt het wegvervoer duurder en dus minder aantrekkelijk. Dit kan leiden tot een modal shift die weer 'extra capaciteit op de wegen met zich meebrengt.

In hoeverre dit gunstig is voor de kwaliteit van wegvervoer (in termen van snel­heid en betrouwbaarheid), laat  zich ook door NEA lastig voorspellen. Al met al verwachten de ' onderzoekers een absolute stijging van bet wegvervoer, waarbij de verkeersdrukte in heel Europa toe­neemt. Tegenover de slechte concurren­tiepositie van de Nederlandse havens in bet wegvervoer, staat - een sterke positie in de binnen­vaart, een modaliteit die nog goed­'koper zal worden en dus aantrek­kelijker. Nederland heeft hier een voorsprong omdat over de Rijn en de Donau nieuwe EU-landen als Hongarije, Roemenië en Bulgarije direct bereikbaar zijn. Duitsland en Frankrijk en in iets mindere mate België hebben veel minder goede en uitgebreide binnenvaart­ verbindingen.

Gunstig voor Nederland is dat het Europese beleid erop is gericht om het wegvervoer terug te drin­gen en het binnenvaart te stimule­ren. Hetzelfde geldt voor het spoorvervoer. Dat kent al een ho­gere groei dan het wegvervoer, zodanig dat NEA zich afvraagt of de capaciteit van het netwerk in eu­ropa de komende jaren de vraag aankan. In elk geval is de aanleg van de Betuwelijn voor de Neder­landse havens zinvol. Die kan `een zegen' blijken te zijn voor de vast­lopende wegen, waarmee NEA de toekomst van het achterlandver­voer vanuit de Nederlandse haven uiteindelijk toch niet zo somber af­schildert.