Stel uw vraag
Geplaatst op 02-04-2020

Basisprognoses goederenvervoer

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft begin 2017 goederenvervoerprognoses opgesteld, integraal voor spoorvervoer, wegvervoer, binnenvaart en zeevaart. De prognoses zijn gebaseerd op de referentiescenario ’s in de toekomstverkenning Welvaart & Leefomgeving (WLO) 2030-2050 van de planbureaus (CPB en PBL) met behulp van BasGoed (strategisch model voor goederenvervoer). In de verkenning WLO 2030-2050 is een ‘laag’ en ‘hoog’ referentiescenario uitgewerkt.

Aan beide scenario’s zijn diverse andere onzekerheden gekoppeld, zoals groei wereldeconomie en internationale handel, concurrentiepositie havens, klimaatbeleid en transportbeleid. Ook is er rekening gehouden met modal shift afspraken voor het containervervoer van en naar de Maasvlakte, de uitsplitsing naar energiedragers, de sluiting/opening van verschillende kolencentrales en met de opening van nieuwe terminals.

Uit de prognose van I&W blijkt dat het totale goederenvervoer in beide referentiescenario’s zal groeien. Door de internationale economische ontwikkelingen en voortgaande globalisering groeien de internationale vervoersstromen (aanvoer, afvoer en doorvoer) het sterkst. Het binnenlandse vervoer groeit minder snel en krimpt zelfs licht in het laag scenario. Het spoorgoederenvervoer groeit van alle modaliteiten het sterkst. In het hoog scenario wordt dit versterkt door een mogelijke CO2 -heffing op de binnenvaart. In onderstaande staafdiagram is de prognose per modaliteit in tonnen (gewicht) weergegeven.

De vele prognoses van de afgelopen jaren zijn telkens naar beneden bijgesteld. Medio 2019 wordt uitgegaan van het WLO2 (2015) scenario. Dat vormt de basis voor het opstellen van de Basis Prognose Goederen Vervoer (BPGV) 2018. ProRail heeft deze prognose verder verfijnd door rekening te houden met lokale ontwikkelingen, het zogeheten BPGV2018_LO scenario. Hierin zitten onder andere de sluiting van een aantal Duitse elektriciteitscentrales, extra containershuttles naar Tilburg (China en Polen) en nieuwe spooraansluitingen (NedCar in Born en Containerterminal Gelderland in Valburg). Ook in dit scenario zien we dat voor 2030 een verdere stijging wordt verwacht van het aandeel containers en een daling van het aandeel kolenvervoer. Voor containers wordt een stijging verwacht van het aandeel van 43% (2017) naar 48% en voor kolen een daling van 17% (2017) naar 15%. Daarbij komt het netto tonnage bij het WLO2 hoge scenario uit op 61,5 miljoen ton in 2030.