Overheid

ministerie van verkeer en waterstaat

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zet serieus in op vrachtvervoer over het spoor. In de Nota Mobiliteit ging het ministerie uit van een verdubbeling of verdrievoudiging van het goederenvervoer per spoor tot maximaal 80 miljoen ton in 2020. De nieuwste prognoses laten echter een verwachting zien van 66 tot 100 miljoen ton in 2020.

Om een goede doorstroom te realiseren van goederen vanuit de Rotterdamse haven naar het Europese achterland heeft de overheid destijds besloten tot de aanleg van de Betuweroute. Iets dat gezien de huidige ontwikkelingen in het wegvervoer vanuit de Rotterdamse haven beslist geen luxe is, maar pure noodzaak.

In principe kan de Betuweroute de groei van de maximale marktvraag tot 2020 opvangen. Met de verdere toename van het gebruik van de Betuweroute zal het goederenvervoer in eerste instantie minder gebruik maken van het gemengde net, om tegen 2020 weer ongeveer op het huidige niveau te komen, zij het op andere routes. Havens, industrie en greenports die niet in de nabijheid van de Betuweroute liggen, moeten via het gemengde net bereikbaar blijven. Dat vraagt om een toekomstvaste routestrategie.

Toekomstvaste routering voor het goederenvervoer is daarom onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor. Voor de uitvoering daarvan is 4,5 miljard Euro beschikbaar. De goederenroutering moet leiden tot maximaal gebruik van de Betuweroute en goede aanvullende verbindingen voor het goederenvervoer via het gemengde net. Meer ruimte op de rails en beter benutten van het spoor, zodat goederenvervoerders minder vaak hoeven te wachten op personentreinen. De stap naar uitvoering van het programma is reeds genomen. Om Nederland bereikbaar te houden is het spoor immers keihard nodig.